Parkering

Parkering i Fagerlia skjer enten i gatene, på opparbeidede parkeringsplasser eller i et av våre to garasjeanlegg.

Gateparkering

Veiene i Fagerlia er kommunale og ettersom det ikke finnes noen spesielle parkering forbudt-skilt er det i utgangspunktet tillatt å parkere langs veiene. Vær imidlertid oppmerksom på parkeringsbestemmelsene i forskrift om trafikkregler også gjelder Fagerlia. Det betyr at man ikke skal parkere

  • i kryss eller nærmere enn 5 meter fra krysset
  • i uoversiktlig kurve,  på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted
  • helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg
  • foran inn- eller utkjørsel
I tillegg kan det nevnes at Vegtrafikklovens §3 aldri går av moten:
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret

 

Det er Trondheim Parkering som håndhever parkeringsbestemmelsene i Trondheim kommune. Belønningen for feilparkering er i beste fall 500kr i bot, eller i verste fall bortauing.

Parkeringsplasser

Borettslaget har opparbeidet en rekke parkeringsplasser som kan leies av beboere. Søknad om parkeringsplass sendes styret (eller Vaktmesteren) og tildeling skjer med bakgrunn i ansiennitet i borettslaget. Det er altså tidspunktet for når du flyttet til borettslaget som er avgjørende, ikke når du søker. Leien er for tiden 360kr per år og faktureres av TOBB.

Garasjeplasser

Borettslaget har for tiden to garasjeanlegg, ett i Aaengvegen og ett i Fagerliveien. Totalt finnes det 52 garasjeplasser. Søknad om garasjeplass sendes styret (eller Vaktmester) og tildeling skjer på samme måte som for parkeringsplasser. Altså er det ansiennitet i borettslaget som gir prioritert rekkefølge.

NB: En beboer kan ikke samtidig disponere både garasje og parkeringsplass. Unntaket er om det er gitt eksplisitt tillatelse fra styret.