Husordensregler

 Husordensregler for Fagerlia Hageby Borettslag

 Vedtatt 10.05.2011.
Last ned PDF

 

Velkommen til borettslaget!

 

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse husordensreglene laget.

 

1.            Ansvar og omfang

 

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelt framleier gjøres kjent med reglene og overholder disse.

 

Forhold som er uklare og som ikke går klart fram av husordensreglene kan du få svar på ved å henvende deg til styre.

 

2.            Fellesanlegg

 

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader

påfører laget – og dermed beboerne – unødvendige omkostninger.

 

Det påhviler alle i huset å sørge for at det er ryddig på eiendommen.

Vaktmester har ansvaret for plenklipping av de store arealene i borettslaget,

men det påhviler beboerne i det enkelte hus å sørge for at plenen, busker og

trær som naturlig hører til huset, stelles jevnlig.

 

Vaktmester rydder snø og strør i veiene ved behov, men det er beboernes ansvar å sørge for snømåking og strøing ved trapper og innkjørsler.

 

3.            Lekeplasser/Ballplassen           

           

Plassene er etablert som et tilbud til beboere i Fagerlia.

 

All aktivitet må avsluttes innen kl 2200.

 

4.            Dyrehold

 

Beboere har adgang til å anskaffe husdyr         så lenge nærmeste naboer varsles i forkant og det ikke er til ulempe for øvrige beboere.

 

Det er eiers plikt å påse at øvrige offentlige bestemmelser for husdyrhold følges.

 

 

5.            Parkering

           

            Kjøring og parkering i gårdsplasser bør unngås.

For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller

            egen parkeringsplass bare benytte denne.

 

Søknadsskjema for parkeringsplass og garasje fås hos vaktmester.

6.            Renhold

 

Trapper i kryssdelte hus skal vaskes hver uke etter turnus blant beboerne. Første etasje tar første etasjes trapp, gang og kjellertrapp. Andre etasje tar trapper og avsatser ned til første etasje. Kjeller skal vaskes 1 gang hvert kvartal.

Det oppfordres til å utarbeide vaskelister.

 

7.            Avfallshåndtering

           

Avfall sorteres etter Renholdsverkets sorteringsliste. Returpunkt for glass/metall er etablert ved Bunnpris Fagerlia.

 

Hageavfall kan leveres til vaktmester (sjekk prosedyre). Øvrig avfall leveres til gjenbruksstasjon på Heggstadmoen.

 

8.            Ro og orden

           

Unngå bråk i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger. Det skal være ro mellom klokken 22 og 07 alle dager.

 

Trappeoppgangen og felles areal skal holdes ryddig av hensyn til renhold og rømningsvei.

Ytterdøren skal være låst innen kl 2200.

 

9.            Bruk av leiligheten

 

Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.

 

Vær forsiktig så det ikke oppstår brann. Bruk aldri stearinlys, fyrstikker eller

lighter i kjeller.

 

Bruksoverlating av leilighet og garasje er ikke tillatt uten borettslagets samtykke.

Send først begrunnet søknad til styret. La aldri eventuell leier flytte inn før bruksoverlatingen er godkjent.

 

Utbygging av leiligheten, oppføring av platter, levegger, balkonger/altaner e.l. må ikke skje før tillatelse er innhentet. All utføring skal skje i henhold til gjeldende bestemmelser. Utbygging håndteres av byggekomiteen. Seksjonering av kjellerne kan avtales i hvert enkelt hus etter gjeldende retningslinjer. Søknad stiles til styret.

 

Det er ikke tillatt å sette opp egen parabolantenne i Fagerlia.

 

 

10.            Plikter og mislighold

 

Husordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget vårt, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene er

således ikke ment å legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er

allikevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med.

Vi ber derfor alle beboerne om å sette seg inn i – og følge husordensreglene.

Styret forbeholder seg retten til å inspisere fellesrommet årlig.

 

Skulle noen likevel gjøre seg skyldig i overtredelse av husordensreglene og eventuelle tillegg til disse, gjør vi oppmerksom på at det kan bli betraktet som vesentlig mislighold av leieavtalen og føre til oppsigelse av andelseieren.

           

 

FAGERLIA HAGEBY BORETTSLAG

 

Styret