Generalforsamlingen 2014

Årets generalforsamling er gjennomført og protokollen godkjent. Utover de faste sakene var det noen innkommende saker, både fra styret og fra beboere. For de av beboerne som ikke var tilstede gjengir vi kort sakene og vedtakene.

Sak: Ny fordeling av felleskostnader.

Styret ble instruert av generalforsamlingen i fjor om å foreslå en ny fordeling av felleskostnader som tar hensyn til økte vedlikeholdskostnader som følge av tilbygg. Det er en vanskelig oppgave som må balansere mange hensyn og tilpasses de mange ulike tilbyggene i borettslaget. Styret ble gjennom dette arbeidet også oppmerksom på at borettslagsloven faktisk krever at felleskostnader endres ved «vesentleg endring av verditilhøva» (loven er skrevet på nynorsk). Altså er det slik styret ser det ikke et alternativ å la være å endre fordelingen av felleskostnader. Spørsmålet er hvordan endringen skal se ut.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag med 24 stemmer for og 1 stemme mot. Beboere vil motta brev fra TOBB med ny felleskostnad med virkning fra 1.7.2014. Se forøvrig også egen sak om dette.

Sak: Brannvarslingsanlegg

Borettslaget har tidligere montert felles brannvarslingssystem for kryssdelte hus som følge av endrede tekniske krav (TEK-10) til brannsikring ved tilbygg. Ettersom bygningsmassen er gammel og mulige brannhemmende tiltak begrensede, er det styrets klare oppfatning at tidlig varsling av brann vil være langt billigere og bedre enn forsøk på brannhemmende tiltak. Styret foreslo derfor å installere felles brannvarslingsanlegg for rekkehus også.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag. Det er fremdeles ikke bestemt hvordan man skal løse problemer knyttet til seksjonering, manglende trappehus, o.l. Styret arbeider med å få på plass dette.

Sak: Nye retningslinjer for trampoline

Beboere i Schiøtz vei 19 foreslo å endre retningslinjene for trampoline primært for at tilstøtende hus skal få rett til å uttale seg om plassering. I tillegg kom det et forslag fra Helge Tiller om en ryddig prosess som sikrer at de som har innvendinger gis anledning til å uttale seg før styret fatter vedtak. I praksis blir dette en gjennomført som en høringsrunde før styret behandler søknadene.

Innkommet forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt. Nye retningslinjer vil publiseres i en egen sak om kort tid.

Sak: Glasstak over inngangsparti.

Beboer i Fagerliveien 25 foreslo å tillate oppsett av glasstak over inngangsparti for rekkehusleiligheter uten tilbygg. Primært for økt sikkerhet med tanke på takras. Arkitekten og styret mener at dette ikke er tilrådelig all den tid vi allerede har veldig mange ulike tilbygg. Det ble imidlertid presisert at nordvendte rekkehus kan oppføre overbygg (skråtak) i samme utførelse som ved tilbygg. For sørvendte rekkehus vil det være mulig å sette opp en veranda.

Innkommet forslag ble enstemmig avvist.

Sak: Skillevegger på veranda og plattinger

Beboer i Fagerliveien 25 foreslo å etablere skillevegger i tre av samme utførelse som rekkverk, for både plattinger og veranda. Dette for å begrense innsyn samt få et helhetlig uttrykk (ikke så mange ulike varianter av glass/tøy-skillevegger). Styret er enige i at et mer helhetlig uttrykk er å foretrekke, men er samtidig enige med arkitekten i at det i for stor grad vil begrense sol/lys. Det ble derfor foreslått at styret etablerer retningslinjer (størrelse og typer) for skillevegger av frostet glass.

Innkommet forslag ble enstemmig avvist.

Sak: Valg

Følgende styremedlemmer ble valgt:

 • Styreleder:
  • Anne Berit Lund  (gjenvalg)
 • Styremedlemmer:
  • Åsmund Ahlmann Nyre  (gjenvalg)
  • Kristin Grankvist  (ny)
 • Varamedlemmer:
  • Arve Rygg (gjenvalg)
  • Håvar Martinsen (gjenvalg)
  • Geir Wang (gjenvalg)
  • Lise Taklo (gjenvalg)
  • Lars Finne (ny)